Procedury

Procedury

ZJAZDY

 

1
Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu

 

1.1  Czego dotyczy

Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu.

W przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi.

Co do zasady, zezwolenie na lokalizację zjazdu wydaje się na czas nieokreślony. Natomiast jeżeli w ciągu 3 lat od wydania decyzji zjazd nie został wybudowany, decyzja o wydaniu zezwolenia wygasa.

1.2  Kogo dotyczy

Osób i instytucji zamierzających ustalić miejsce wjazdu/wyjazdu do posesji.

1.3  Rodzaje zjazdów i opłaty

·         zjazd indywidualny na tereny budownictwa mieszkaniowego – bez opłaty skarbowej

·         zjazd indywidualny do pól uprawnych i innych – z opłatą skarbową 82zł

·         zjazdu publiczny nieruchomości gruntowych na których jest lub planowane jest prowadzenie działalności gospodarczej lub działalności o charakterze publicznym – z opłatą skarbową 82zł

1.4  Wymagane dokumenty

·         Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczoną lokalizacją zjazdu, w tym wymiarami planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego

·         Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, do której ma być wybudowany zjazd – na żądanie zarządcy drogi kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości

·         Opinia (uzgodnienie) z Zarządcą Drogi dokumentacji projektowej zjazdu

·         Inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi – na żądanie zarządu drogi

·         Pełnomocnictwo, jeżeli został ustanowiony pełnomocnik – opłata 17zł

·         Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona

1.5  Etapy realizacji postępowania

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji

 

2
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

 

1. Czego dotyczy

Złożenia do Zarządcy Drogi wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. We wniosku należy podać dane wnioskodawcy, sprecyzować miejsce, czas, organizację wykorzystania zajętego pasa drogowego oraz projekt organizacji ruchu na czas wykonywania prac.

Do wniosku ponadto należy dołączyć wymagane dokumenty określone w zezwoleniu na lokalizację lub przebudowę zjazdu.

W celu wykonania zjazdu niezbędne jest uzyskanie:

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.

 

2. Kogo dotyczy

Osób lub instytucji zamierzających zająć czasowo pas drogowy, w stopniu dopuszczalnym dla ruchu drogowego, w celu wykonania prac dla których zajęcie to jest niezbędne.

 

 

3. Wymagane dokumenty

·         Wniosek

·         Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.

·         Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego.

·         Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego
w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzenia robót właściwemu organowi administracji architektonicznej – budowlanej.

·         Szczegółowy harmonogram robót (wymagany w przypadku etapowania robót).

·         Informacja o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.

·         Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian
w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych

·         Decyzję zezwalającą na lokalizację w pasie drogowym.

·         Zgodę wodnoprawną lub pozwolenie wodnoprawne – w przypadku budowy/przebudowy urządzeń wodnych

 

4. Opłaty

Wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego ustala właściwy zarządca drogi w drodze decyzji administracyjnej z uwzględnieniem stawek opłat ustalonych przez organ stanowiący, tj. Radę Powiatu w drodze uchwały.

 

5. Etapy realizacji postępowania

1. Złożenie wniosku 2. Weryfikacja wniosku. 3.Wydanie decyzji 4.Uiszczenie opłaty
 
 

 

 

URZĄDZENIA W PASIE DROGOWYM

 

1

Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

1.1  Czego dotyczy

Złożenia do Zarządcy Drogi wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

W celu wykonania działań nie związanych z potrzebami ruchu drogowego, ale wymagających długoterminowego wykorzystania pasa drogowego (np. infrastruktura podziemna), niezbędne jest uzyskanie trzech zezwoleń:

1.     Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

 

1.2  Kogo dotyczy

Osób i instytucji zamierzających umieścić urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

1.3  Podstawy prawne

1.4  Wymagane dokumenty

·         Skan planu sytuacyjnego w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni urządzenia

·         Profile i przekroje infrastruktury podziemnej

·         Opinia (uzgodnienie) z Zarządcą Drogi dokumentacji projektowej

·         Inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi – na żądanie zarządu drogi

·         Pełnomocnictwo, jeżeli został ustanowiony pełnomocnik – opłata 17zł

1.5  Etapy realizacji postępowania

1.     Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji

 

 

2
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

1. Czego dotyczy.

Złożenia do Zarządcy Drogi wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Do wniosku ponadto należy dołączyć wymagane dokumenty określone w zezwoleniu na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

W celu wykonania działań nie związanych z potrzebami ruchu drogowego, ale wymagających długoterminowego wykorzystania pasa drogowego (np. infrastruktura podziemna), niezbędne jest uzyskanie zezwoleń:

1. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.


2. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.

 

2. Kogo dotyczy

Dotyczy instytucji zamierzających umieścić w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

 

3.. Wymagane dokumenty

·         Wniosek

·         Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.

·         Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego.

·         Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego
w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzenia robót właściwemu organowi administracji architektonicznej- budowlanej.

·         Szczegółowy harmonogram robót (wymagany w przypadku etapowania robót).

·         Informacja o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.

·         Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian
w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych

·         Decyzję zezwalającą na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

 

4.. Opłaty

Wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego ustala właściwy zarządca drogi w drodze decyzji administracyjnej z uwzględnieniem stawek opłat ustalonych przez organ stanowiący, tj. Radę Powiatu w drodze uchwały.

5.. Etapy realizacji postępowania

1. Złożenie wniosku 2. Weryfikacja wniosku. 3.Wydanie decyzji 4.Uiszczenie opłaty

 

 

 

 

ZEZEWOLENIE DLA POJAZDU NIENORMATYWNEGO KAT. II

Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego – kategoria II

 

  1. Czego dotyczy

Kategoria II dotyczy pojazdów nienormatywnych:
a) o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
b) o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m,
c) o długości nieprzekraczającej:
– 15 m dla pojedynczego pojazdu
– 23 m dla zespołu pojazdów,
d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m

  1. Kogo dotyczy

Podmiotu wykonującego przejazd.

  1. Wymagane dokumenty
  • Wniosek
  • dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia

 

  1. Opłaty

– w kategorii II:
a) 200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
b) 400 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
c) 1200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
d) 2000 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy,

  1. Etapy realizacji postępowania
  2. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji

 

OPINIOWANIE PROJEKTÓW ORGANIZACJI RUCHU

Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli opiniuje projekty organizacji ruchu dotyczące dróg powiatowych Powiatu Stalowowolskiego.

W celu uzyskania opinii należy przedłożyć wniosek wraz projektem spełniającym wymagania określone w  rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

 

ROSZCZENIA DOT. LIKWIDACJI SZKÓD

W celu likwidacji szkód należy złożyć roszczenie do ZDP w Stalowej Woli załączając niezbędną dokumentację potwierdzającą wystąpienie szkody wraz ze szczegółową lokalizacją zapewniającą potwierdzenie czy zdarzenie miało miejsce na sieci drogowej dróg powiatowych Powiatu Stalowowolskiego.